<$BlogRSDURL$>

3/11/2004

special award 

...Napundar ti ATILA tapno mangkibin, mangtapaya ken mangtaripato aglalo kadagiti gumangganetget wenno agpanggep a mannurat (wenno nakarusingen a mannurat iti agdama) iti masakbayan...

Kasta man ti nadakamat kas maysa kadagiti kangrunaan a panggep ti ATILA. Ket iti dayta a gagem, nangpili ti ATILA ken dagiti hurado iti kalkalpas a Salip ti Sarita 2003-2004, iti maysa a mannurat a maipaayan iti naisangsangayan a pammadayaw kas panangbigbig iti regget ken ganetgetna a naggandat, nagkalikagum, nagpadas a makibalubal, makigasanggasat iti salip iti baet ti makuna a kinaagdadamona kas mannurat ken agsursurat. Agdadamo, wen, ngem babaen ti inlabanna a sarita, naawis ti imatang ken nakarit ti panangimutektek dagiti hurado ta kadagiti amin a naisalip a masao a gapuanan dagiti makuna pay laeng nga agdadamo, naisalumina ti nasao a sarita ket rebbengna a maikkan iti pammigbig ken pammadayaw a nasursurok ken napatpateg ngem iti agas laeng ti bannog wenno pangliwliwa a gunggona.

Ti makuna a discovery ti ATILA 2003-2004, isu ni Apo Charito Chavez, tubo ti Narvacan, Ilocos Sur ngem agnaeden iti Ohio, Estados Unidos ti America, babaen ti saritana a "Ti Puso ken Panunot ti Maysa a Kabsat a Polis."

Congratulations!

(Panangilawlawag: Parbo a nagan ti "Charito Chavez" ngem indawat ti autor a daytoy ti maaramat iti aniaman a panangiwaragawag wenno panangipablaak, imbes a ti pudno a naganna.)Comments: Post a Comment

Creative Commons License
This work is licensed under a
Creative Commons License.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com