<$BlogRSDURL$>

2/10/2004

baro a dap-ayan ti atila 

Maragsakanak a mangipakaammo nga addan maysa pay nga online a dap-ayan ti ATILA! Barbareng no nasaysayaat ken naur-urnos daytoyen a pagsasarakan ken pagtutungtongantayo.

Padasenyo man ketdi, kakabsat, iklikyo laeng ti "Tungtongan" iti menu iti kanawan, wenno ti URL link iti ngato.

Comments: Post a Comment

Creative Commons License
This work is licensed under a
Creative Commons License.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com