<$BlogRSDURL$>

2/10/2004

atila 2004-2005, sumaruno a salip: padaanan! 

Madaman a main-inaw ti sumaruno a pasalip ti ATILA para iti 2004-2005. Padaanan ti pannakaiwaragawag ken pannakaibinsabinsa daytoy a salip a manamnama (manen) a naidumduma kadagiti immun-unan a salip wenno napagsasalipan ken mainanama met a lalo a mangkarit ken ni mannurat nga Ilokano tapno ad-adda a mapagwerret wenno mapaguddogna pay ti imahinasion, sirmata, kinamanagparsuana--nangnangruna ti kinasidap ken kinasensitibona ken ti kinabisionariona iti nainkulturaan, nainpolitikaan/nain-ideolohiaan, nainsosialan, nain-ekonomiaan, wenno nainrelihionan a biag/panagbiag ni Ilokano.

Padaananyo, apo!

Comments: Post a Comment

Creative Commons License
This work is licensed under a
Creative Commons License.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com